UCTO ponuka:

1. JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO:

 • vedenie peňažného denníka (súbor účtovných prípadov vrátane bankových výpisov)
 • vedenie pokladničnej knihy (súbor príjmových a výdavkov pokladničných dokladov)
 • kniha pohľadávok (súhrn vystavených odberateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
 • kniha záväzkov (súhrn prijatých dodávateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosti
 • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH – evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov FO, vyhotovenie výkazu o príjmoch a výdavkoch, vyhotovenie výkazu o majetku a záväzkoch)
 • vedenie knihy jázd

2. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO:

 • hlavná kniha vedená podľa zápisov dátumovo zoradených
 • účtovný denník (súhrn účtovných zápisov podľa vecného hľadiska)
 • saldokonto a zoznam odberateľských faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených odberateľských faktúr)
 • saldokonto a zoznam dodávateľských faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených dodávateľských faktúr)
 • účtovanie bankových výpisov
 • účtovanie pokladničných dokladov vrátane pokladničnej knihy
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosti
 • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH – evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov PO, vyhotovenie Výkazu ziskov a strát, vyhotovenie Súvahy, vyhotovenie Poznámok)
 • vedenie knihy jázd

3. MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO A PERSONALISTIKA:

 • registrácia a evidencia zamestnancov
 • výpočet a spracovanie miezd
 • príprava výkazov pre Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a Daňový úrad
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Cenník:

Cena za vedenie účtovníctva sa stanovuje osobitne podľa zložitosti a počte zaúčtovaných položiek s dôrazom na vzájomnú spokojnosť. Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám spracujeme cenovú ponuku.